VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 

Art. 1

Door het overmaken of ondertekenen van een bestelling bevestigt en aanvaardt de koper onze algemene

verkoopsvoorwaarden.

 

Art.2

Klachten betreffende geleverde goederen dienen ons binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden.

 

Art.3

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Bree. Op de bedragen die niet op de vervaldag zijn betaald, worden verwijlinteresten aangerekend van 10% van ons factuurbedrag  . De interesten zijn vanaf de vervaldag verschuldigd zonder ingebrekestelling. Bij wanbetaling door nalatigheid of slechte wil wordt na ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van 124,00€ en een maximum van 1.859,00€ ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek blijft ten gunste van de schuldenaar van toepassing.

 

Art.4

De koper verklaart uitdrukkelijk dat de goederen eigendom blijven van BALETTE & Co V.O.F zolang deze niet betaald zijn. De koper is verantwoordelijk voor de goede bewaring van deze goederen en hij draagt het volledig risico van de zaak, zelfs bij het tenietgaan van het voorwerp door toeval of overmacht.

 

Art.5

Bij annuleren van een bestelorder door de koper is de koper aan BALETTE & Co V.O.F een forfaitaire schadevergoeding van 30% der waarde van het order onverkort het recht door BALETTE & Co V.O.F meerdere schade te verhalen mits het bewijs ervan te leveren.

 

Art.6

Voor alle geschillen is de rechtbank van het rechtsgebied Tongeren bevoegd.

 

Art.7

Alle huidige verkoopsvoorwaarden zijn bindend tussen partijen en er mag slechts worden afgeweken door

bijzondere schriftelijke overeenkomst.

 

Art.8

De leveringen (en plaatsingen) zijn franco uitgevoerd tenzij anders op het factuur is aangegeven. Acht dagen na levering (en plaatsing) worden er geen klachten meer aanvaard.

 

Art.9.

De vermelding op de bestelbonnen inzake leveringstermijn geldt slechts ten titel van inlichting en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Art 10.

Indien de plaatsing  is voorzien door BALETTE & Co V.O.F. dienen de voedingen van de lichtpunten voorzien te zijn op de plaats waar de toestellen komen. Deze voedingen dienen ook te zijn aangesloten zodat de toestellen getest kunnen worden.